Mp vill lägga ner försvarsdepartementet

Så var de igång igen! http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14491231.asp
Behöver inte säga så mycket mer. Artikeln i dagens Svd talar sitt tydliga språk.

– Göra om försvarsdepartementet till ett säkerhetsdepartement (!). Jag förstår tanken tanken, men vilken är skillnaden? Trodde att försvarsdepartementet redan arbetade för Rikets säkerhet.
– Använda de militära resurserna till det växande klimathotet (!). Hur skall det gå till? Skall hemvärnet börja agera som någon slags miljöpolis som övervakar att folk källsorterar på rätt sätt? Vad har Mp tänkt sig? Varför ger sig på just försvaret? Är inte även terrorismen ett växande hot precis som klimatet? Försvarsdepartementet behövs.

Det här förslaget är ännu ett steg närmare för att lägga ner vårt redan starkt nedskurna försvar. Intressant att Mp presenterar det här förslaget samtidigt som striden kring Odenbergs lagrådsremiss om avlyssning pågår för fullt. http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14487008.asp

Vad skall man tro? Är jag med på noterna?

Annonser

14 responses to “Mp vill lägga ner försvarsdepartementet

 1. De hot samhället står inför idag kan inte mötas med militär verksamhet (som försvarsmakten är bäst på). Då är det väl rimligt att man flyttar resurser och fokus till de civila myndigheter (ex. krisberedskapsmyndigheten och räddningsverket) som kan möta de moderna hot samhället står inför.

  Det är dags att bredda hotbilden från bara militära hot till även klimatkatastrofer, störningar i infrastruktur och större olyckor.

 2. Johdan: Du skriver ”De hot samhället står inför idag kan inte mötas med militär verksamhet…”

  En korrektare beskrivning av verkligheten är att detta gäller vissa hot. Det ena utesluter inte det andra vilket framgår tydligt i FM miljöpolicy.

  Från Försvarsmaktens hemsida:
  ”Försvarsmaktens miljöpolicy fastställdes den 30 augusti 1996.

  Det övergripande målet för Försvarsmakten är att vara krigsavhållande och därmed undvika den katastrofala miljöförstöring som ett krig medför. I fredstid skall huvuduppgiften genomföras inom ramen för gällande miljölagstiftning och med minsta möjliga miljöpåverkan genom att…”

 3. Det är sant. Försvarsmakten måste också i fredstid följa de paragrafer som gäller i Miljöbalken. Krig är ett ont som man helst vill undvika så lång som möjligt, eftersom det är destruktivt både för oss människor och den jord vi lever på.

  Och ännu en gång, gott folk, glöm inte de modiga insatser som försvarsmakten gör/gjort under översvämmingar och stormar, inte minst Hemvärnet. Dessa naturkatastrofer är ju en direkt följd av miljöförstöring och klimatförändringar.
  Försvaret behövs!

 4. Jag tvivlar inte en sekund på att försvarsmakten kan bedriva sin verksamhet på ett sätt som tar hänsyn till miljön.

  Men jag tror inte att FM är den myndighet i Sverige som är bäst lämpad att möta svåra påfrestningar på samhället i fred. FM ska ägna sig åt det de är bäst på: militärt försvar och internationella militära insatser.

 5. Hann du läsa mitt inlägg ovan Johdan?

 6. Nej, tyvärr. Här går det undan! 🙂

  Vid de senaste översvämmningarna och stormarna har hemvärnet förtjänstfullt fungerat som ”händer och fötter”. Det tycker jag är bra. Jag tycker det är flera oragnisationer och föreningar i samhället som borde kunna ställa upp och hjälpa till frivilligt i krissituationer.

  Men planering inför och ledning under kriser i fred tycker jag inte FM ska ha ansvar för. Jag har märkt en tendens att när det yttre militära hotet falnat har FM letat efter nya uppgifter, uppgifter som jag tror utförs bättre av myndigheter som redan jobbar med civil krishantering.

 7. Patrik Markgren

  Det har sedan en tid tillbaka funnits en tendens att vilja bredda säkerhetsbegreppet, till att omfatta allt från brottslighet, till miljöförstöring och terrorism. Mycket av motivet ligger i att säkerhet är så viktigt och positivt värdeladdat begrepp. Genom att klassa annat än militära hot som lika farliga eller farligare hot, så kan man för dess räkning, komma åt det lilla som återstår av försvarsbudgeten.

  Problemet med att placera allt detta under samma tak är att hotet om miljöförstöring och naturkatastofer (vilket är mycket allvarligt) till sin natur är helt annorlunda än militära hot.

  Dessa två kräver olika bemötande, och olika typer av organisationer, för att mötas på rätt sätt. Försvaret kommer troligtvis aldrig att bli bäst på att sanera olja, utveckla energisnåla motorer och allt vad som behöver göra för att motverka miljöhoten.

  Inte ens försvar mot terroristhot, eller andra hot mot sårbar infrastruktur är nödvändigtvis ett jobb som försvaret hanterar bäst.

  Att placera så annorlunda uppgifter i en och samma organisation riskerar att leda till att denna organisation inte blir bra på någon av uppgifterna.

  Ett annat problem är att de militära hoten inte försvinner bara för att vi har andra hot att också bekymra oss för. Att bara ta pengar från försvaret för att ge till miljövård och annat riskerar att ställa oss helt försvarslösa i en tid när Ryssland åter börjar ta form som ett framtida potentiellt hot.

  Vi har haft 15 år av relativt lugn i vårt närområde. Den omständigheten har vi fullt ut nyttjat till mycket omfattande försvarsneddragningar. Risken är stor att vi nu tvingas inse att dessa 15 år var ett undantag och att vi blir så illa tvungna att för dyra pengar reparera de brister i försvarsförmåga vi tillåtit oss att dra på oss.

  Risken är dessvärre ännu större att vi inte kommer att inse problemet förrän det är för sent, och låta miljöpartiet beröva oss resterna av en organisation som är bra på att föravara oss mot militära hot, för att skapa en som är dålig på att hantera miljöhot.

 8. Jajamen, här går det undan!

  Det ligger mycket i det du säger Patrik. Att bilden av vad som egentligen utgör ett hot mot vårt samhälle kan göras hur bred eller hur smal som helst för att komma åt försvarsmaktens kassakista.

  När vi tänker på militära hot ser vi väl främst en främmande makt som med gevär i hand och stridsvagnar attackerar oss och bombar våra städer, eller hur? Det är väl det man främst tänker på. Men, i dagens moderna krigföring, behöver inte längre våra fienden använda dessa stridsmedel för att sprida skräck i vår vardag. Det räcker med att de stegar ut på banvallen här i Stockholm där x2000 fram i flera hundra knop, lossar på några bultar i rälsen och drar ut ena skenan. Då ligger livet på några hundra passagerare i guds händer. Våra potentiella fiender kan också iscensätta sina egna naturkatastrofer. Spränga en damm i luften t.ex. vad händer då? Eller sätta eld på ett oljeraffinaderi, vad händer då? Hela luften förpestas och föroreningen blir total. Jag glömmer aldrig när det brann i Hammarbyhamnen här i stockholm hur hemskt det var. Gick ju knappt att andas.

  Kanske om försvaret grundar en ny gren som är specialiserad på terrorism. Eller så får det hyra in militära företag (PMC) som kan hantera denna typ av hot och krig. Det vore också en god lösning tycker jag.

 9. Patrik Markgren

  Terrorism är ett mycket obehagligt och svårhanterat hot, vilket inte minst visas av den svårighet som länder som Israel (som levt så länge med problemet) och USA & UK (med all deras militära makt) har att försvara sig mot det.

  Som du säger så finns det i våra öppna samhällen nästan oändligt med möjliga mål för en terrorist, där det ganska enkelt går att skada och döda många oskyldiga.

  Det är möjligt att vi behöver en helt ny ledningsstruktur för att hantera denna typ av hot. Mycket av de verktyg vi redan har är sannolikt användbara även mot terrorister (Underrättelsetjänst, små insatsstyrkor t.ex.) om de inriktas mot denna verksamhet.

  Sedan tror jag att vi kommer att behöva arbeta på helt nya sätt. Vi kommer att behöva en helt annan nivå på den övervakning av allt ifrån telekommunikationer till offentliga platser (kamera) för att lättare avslöja olika gruppers förberedelser.

  En mer kontroversiell metod som också lär behövas är massiv infiltration av miljöer och grupper som kan tänkas hysa terrorister, och där torde personer som ligger ganska långt från våra helyllevärnpliktiga av idag bli aktuella. (kanske ett jobb för dina PMC:s)

  Det reguljära polisväsendet har också en viktig roll att spela. Vi måste bli extremt duktiga på att spåra flöden av droger (finansiering), pengar, vapen (finansiering & utrustning) och personer (terroristerna själva och deras logistiska understöd) för att på så sätt försvåra verksamheten.

  Samtidigt krävs en mjukare sida för att beröva terroristerna deras rekryteringsmån. Det handlar om att vinna lojalitet hos de grupper som utgör inhemsk rekryteringsbas för terroristerna. Utan inhemskt stöd blir det oerhört svårt för terroristerna att verka i landet.

  Det innebär en lyckad integration av invandrare, där vi finner en bra avvägning mellan repsekt för deras traditioner, och rimliga krav på anpassning till det svenska samhället, om att skapa en samhällsmodell där det blir möjligt att förverkliga en ”svensk dröm” genom hårt arbete, och inte förtvina i bidragsberoende och utanförskap.

  Slutligen handlar det mycket om samarbete. Alla västländer sitter i samma båt. Vi är som demokratier lika avskydda av terroristerna, även om vissa länder på grund av sin ställning, sitt agerande, eller bara slumpen, främst valts ut som mål.

  Jag kan tillägga att jag själv befann mig i London bara ett par veckor före bomberna mot tunnelbanan och då passerade samtliga bombade stationer utom en, samt åkte på den busslinje som utsattes. Det här med samma båt är för mig inte bara tomma ord, utan något jag känner väldigt starkt.

 10. Det du skriver om Patrik, påminner mig om det som kallas ”flerdimensionell krigföring”. Tror att jag skall skriva ett inlägg om det bara för att samla tankarna. Det är en otäck form av krigföring som terrorister kan använda sig av. Har läst om det och fick mig en tankeställare. Det handlar inte ens om vapen, utan någonting ännu värre….

 11. Patrik: Du skriver ”Problemet med att placera allt detta under samma tak är att hotet om miljöförstöring och naturkatastofer (vilket är mycket allvarligt) till sin natur är helt annorlunda än militära hot.”

  Redan idag så existerar myndigheten Kustbevakningen (KBV), som sorterar under Försvarsdepartementet. Övervakningen av vårt sjöterritorium är en militär uppgift där KBV till viss del kompletterar FM. KBV ägnar sig samtidigt åt att jaga oljeutsläpp och även viss annan verksamhet. Där har du ett exempel på en civil myndighet som tappat mycket av sin koppling till FM efter det kalla kriget men fortfarande sorterar under Försvardepartementet och genom att fokusera på miljö berättigar sin existens.

  Att miljöföroreningar på stranden faller på den kommunala räddningstjänsten, att övervakningen av vårt havsterritorium faller på FM och att sjöpolisverksamheten i stort faller på sjöpolisen gör inte att KBV upphört eller på allvar ifrågasatts.

  Johdan: KBV; där finns besparingar och omorganiseringsmöjligheter som miljöpartiet skulle kunna föreslå utan att ses som oseriösa.

 12. Patrik: Vill även tipsa dig om en text Dick Erixon skrev i morse. Erixon kommenterar en artikel av Francis Fukuyama. http://www.erixon.com/

  Jag tipsar med anledning av det du skriver i de tredje sista och näst sista styckena i din text 10:03.

 13. Erixon har skrivit ett intressant inlägg med rubriken ”Kina som global makt växer militärt och ekonomiskt”. Nej, Mittens Rike vet nog ingen riktigt var man har, precis som Ryssland. Jag har själv varit i Kina, det är en helt annan värld ett helt annat tänkande.

 14. Patrik Markgren

  Tack Peter för lästipset. Mycket intressant. Jag tror det ligger mycket i Erixons/Fukuyamas analys.