Försvara Sverige bättre II

Såg i det 4:e häftet av Kkrva:s gula tidsskrift att skriften ”Försvara Sverige bättre” fått en del ”engagerade invädningar” mot sig. Har studerat skriften efter bästa förmåga och citerat den här på bloggen. Men dessvärre har jag inte läst invändningarna mot den i 3:e häftet.
Men i det 4:e häftet svarar generalmajor Bengt Lönnbom på invändingarna. Citerar några passager.

Ur en ny maktstruktur
Efter det kalla krigets slut fram till nu har USA dominerat världen. Maktstrukturen i världen har med andra ord varit unipolär främst vad avser politiskt, ekonomiskt, vetenskapligt, militärt och till en del också kulturellt inflytande. Nu ses emellertid de första tecknen på att världen håller på att bli multipolär. Kina, Ryssland och Indien är på väg att bli klara konkurrenter till USA men också till varandra inbördes. På lite sikt kan ytterligare stater eller sammansluting av stater komma att sälla sig till denna översta maktstruktur”.
”Dynamiken får ytterligare bränsle av de effekter som miljöförstöring och klimatförändringar kan komma att skapa. En ofrånkomlig slutsats är att Sveriges säkerhets- och försvarspolitik måste beakta de i många avseenden helt annorlunda förutsättningar som den nya maktstrukturen kommer att skapa. Det gäller att förstå och respektera den dynamik som förestår och börja anpassning till den i tid.”

Ur Den nya maktstrukturens betydelse för försvaret av Sverige
”Sverige har inga naturtillgångar av sådan art eller omfattning att vi av det skälet drar till oss uppmärksamhet från staterna i den översta maktstrukturen (möjligen kan detta konstaterade behöva nyanseras om nyligen upptäckta utanfyndigheter i landet visar sig vara stora och brytvärda). Risken ligger främst på ett annat plan nämligen i spelet mellan nämnda stater. Deras drag och motdrag och deras politiska, militära och geostrategiska positioneringar berör sannolikt stora delar av världen. Några garantier finns inte för att Norden och Östersjöområdet skulle vara fredat. Tvärtom talar områdets närhet till Norra ishavets energiråvaror och dess betydelse som flankområde vid en eventuell militär kraftmätning på den europesiak kontinenten för att det kommer att finnas med i de överväganden som fortlöpande sker hos nämnda aktörer”.

”I det sammanhanget finns tre principiella alternativ för Sveriges del. Vi kan bygga vårt försvar på egna resurser, på delvis stöd från en utländsk stormakt eller organisation eller på att helt förlita oss på hjälp utifrån. Av dessa alternativ är de två sista vanskliga om än i olika grad. I ett läge då vi behöver hjälp kan vår bundsförvant vara kraftigt engagerad i en annan del av världen och hjälpen till oss utebli eller bli otillräcklig”.

Ur Strategisk målsättning
”Det svenska militära försvarets viktigaste uppgift under överblickbar framtid är att demonstrera en klar vilja och förmåga att bjuda motstånd mot ett väpnat angrepp mot landet. Därigenom kan Försvarsmkaten så långt möjligt bidra till att hålla Sverige utanför krig”.

”Skälet till valet av en defensiv strategi är att vi med stor sannolikhet kommer att vara underlägsna i antal och eldkraft. I det läget är det militärt oklokt att välja en offensiv strategi och därmed möta en stark motståndare på hans villkor. Risken att vi snabbt blir slagna är uppenbar. En defensiv strategi kräver att operativa mönster, taktik, utrustning samt informations- och ledningssystem anpassas för ändamålet. Vad detta i stort kan innebära har i skriften exemplifierats för våra arméstridkrafters del. Skälet till fokuseringen på dem är att de har drabbats hårdast av den nedmontering av vårt militära försvar som skett. Det är naturligtvis illa i sig men ger också en större frihet att bygga nytt”.

Ur internationella insatser
”Under senare års unipolära maktstruktur skedde i EU en markant glidning i synen på de internationella militära insatserna. Nu skulle de främst inriktas på att vara ett framskjutet försvar av EU och dess medlemsstater. Tanken var att säkerhetshotande utvecklingar även långt utanför Europas gränser på detta sätt skulle kvävas i sin linda”.

”När maktstrukturerna i världen nu är på väg att bli multipolär urholkas tanken om det framskjutna försvaret även av att fler än en stor aktör kommer att ha synpunkter på hur EU använder sina stridskrafter. DEt medöfr sannolikt sådana restriktioner i sammanhanget att visionen om ett framskjutet försvar av EU krackelerar. En konsekvens bland flera andra borde i så fall bli att kravet på Sverige att svara för en del av EU:s stridsgrupper minskar betydligt.
En annan typ av internaitonella insatser sorterar under rubriken Bistånd. De är avsedda att återskapa drägliga villkor för befolkningen i områden där livsbetingelserna av ett elelr annat skäl försämrats. Ett insatsområde skall pacificeras, civilbefolkningen skyddas och förutsättningar skapas för deras fysiska och andliga överlevnad. Både militära och civila åtgärder lrävs. De måste genomföras samtidigt eller nästan samtidigt och stå under samma operativa ledning”.

Annonser

3 responses to “Försvara Sverige bättre II

  1. Det är ett misstag att tro att Sverige inte har intressanta naturtillgångar. Vi har bland de största urantillgångarna i världen. Det byggs kärnkraftverk i allt snabbare takt vilket gör att behovet av uran ökar. Uranet kommer en bit framåt att få samma betydelse som oljan har idag. Nyligen var Putin i Australien och köpte uran för 7 mdr dollar. Inte ens Ryssland har tillräckligt med uran.

    Vi har mycket sötvatten som kanske blir en exportvara när temperaturen stiger ytterligare i sydligare länder.

    Annars är det ju riktigt att Sverige kan bli ett spelplats för stormakterna om nordkalotten blir intressant. Risken för att bli en parkeringsplats för stormakternas miltära styrkar ökar kraftigt om man som i Sverige skapat ett militärt vakuum.

  2. Bland våra naturtillgångar ska inte heller glömmas järnmalmen. Fyndigheterna i Malmfälten är tllräckligt stora för att vara intressenta, de är dessutom av internationellt överlägset högsta kvalitet. Den tredje och viktigaste ”naturtillgången” är den svenska friheten baserad på ett demokratiskt samhällsskick – väl värd att försvara!

  3. Hej Marie… Intressant, som vanligt. Men jag måste säga att läsningen av dina inlägg som behandlar det svenska försvarets tillstånd gör att man nästan börjar gråta… Arma fosterland…