Utländsk underrättelseverksamhet

spionSäkerhetspolisen rapporterar att det bedrivs underrättelseverksamhet mot Sverige och utländska mål i landet. Det som ”spionerna” är ute efter är förståss att komma åt uppgifter om politiska, ekonomiska och militära förhållanden, avancerad teknologi, forskning samt regimkritiska grupper i vårt land. Informationsinhämtningen beskrivs som ”bred och systematisk”.

Detta är naturligtvis ingen nyhet i sig. ”Spionen har aldrig avrustat” som det heter hos MUST. Det är bara det att den personbaserade inhämtningen via s.k. agenter är tillbaka på i stort sett samma nivå som under det kalla kriget. Trots att inhämtning av viktiga uppgifter kan ske via exempelvis signalspaning, så är behovet av traditionella och skickliga spioner kanske större än någonsin. Detta eftersom signalspaning slukar enormt mycket tid och resurser. Främmande makts underrättelsetjänster bedriver även signalspaning i  Sverige, dvs uppfångar luftburna signaler. Detta är inte olagligt. Däremot är det olagligt att avlyssna signaler som går genom kabel. I Sverige är spioner och agenter i allra högsta grad verksamma och det händer att officerare och andra försvarsanställda kontaktas av främmande makt med ”…avsikt att eftersöka information som är skyddsvärd ur ett svenskt perspektiv”.

Ungefär 15 länder har representanter för sina  underrättelsetjänster här i Sverige. Flera av dessa har deklarerat sinunderrättelsepersonal till Säkerhetspolisen och samarbeten bedrivs. Men så finns det odeklarerade godset. Länder som Sverige har vänskapliga säkerhetspolitiska relationer med  kan vara konkurrenter på andra områden.  

”Generellt sätt ligger underrättelsehotet mot Sverige på en förvånansvärt hög nivå. Nordkalotten och norra Europa har fått ett nytt strategiskt läge. Nya ekonomiska intressen i regionen ökar utmaningarna…Vi kan bara konstatera fakta. Nivån är ungefär densamma som under kalla kriget. När det gäller signalspaning från fartyg och flygplan utanför svensk land- och sjögräns kan vi till och med konstatera en ökning” berättar John Daniels som är säkerhetschef för MUST.

Det går att läsa en rapport från Säkerhetspolisen om olika spionärenden under år 2007. I denna ges en sammanställning av uppdagade fall av misstänkt spioneri utifrån öppna källor. Rapporten är geografiskt uppdelad utifrån det land där underrättelseverksamheten utfördes. Det rör sig till större delen om militärt spionage. I MUST:s årsrapport går följande att läsa ”En god förmåga att bemöta yttre hot spelar marginell roll om problemen så att säga finns på insidan. Säkerhetsprövningen av Försvarsmaktens anställda har utvecklats med syfte att säkerställa att all personal uppfyller kraven på pålitlighet och lojalitet.Många allvarliga incidenter är onödiga och har sin grund i bristande kunskap och/ eller slarv. Ett gott ledarskap och riktade utbildnings- och informationsinsatser är den bästa metoden för att skapa ett brett säkerhetsmedvetande och arbetssätt där den skyddsvärda verksamheten ges ett tillräckligt skydd. De kommande åren skall vi tillsammans arbeta för en smartare och vassare säkerhetstjänst”.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.